A duhet të jap selam në xhami kur nuk ka njerëz - Shejkh Feuzani